Tag: มารยาทในการใช้

มารยาทในการใช้โทรศัพท์มือถือ ที่ทุกคนควรปฏิบัติมารยาทในการใช้โทรศัพท์มือถือ ที่ทุกคนควรปฏิบัติ

ล่าสุดในการสำรวจจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของผู้คนต่อประชากรไทยในปี 2016 ที่ผ่านมานั้น พบว่ามีมากถึง 90 ล้านคน โดยดูจากจำนวนเลขหมายและเครื่องโทรศัพท์ที่ขายได้จากค่ายยักษ์ใหญ่ต่างๆ  ทั้งๆ ที่จำนวนประชากรเพิ่งจะมีพอๆ กันเอง  นี่ตอกย้ำความเติบโตของการใช้งานที่เพิ่งมากขึ้นทุกปี และความเปลี่ยนไปของสังคม ค่านิยม และพฤติกรรมการสื่อสารติดต่อระหว่างคนในสังคมก็แน่นอนต้องเปลี่ยนไปตามแนวโน้มนี้เช่นกัน ถ้าอย่างนั้นแล้ว ไม่เพียงแต่ผู้คนในสังคมจะต้องเอาใจใส่การซื้อ และเลือกหาเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีตัวจิ๋วในมือต่อๆ ไปเท่านั้น แต่ว่า สิ่งสำคัญอีกสิ่งที่ทุกคนในสังคมที่มีมาตรฐานและทัศนะที่ดีควรทำด้วยคือ ...